บริการด้านการจดทะเบียน

1.บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด(ค่าธรรมเนียม + อากร ตามจริง) ฟรี…บริการขอเลขประจำผู้เสียภาษีอากร และ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง Promotion จดทะเบียนบริษัทพร้อมทำบัญชีรายเดือน ฟรีค่าบริการทำบัญชี 2 เดือนแรก

2.บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด(ค่าธรรมเนียม + อากร ตามจริง) ฟรี…บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

3.บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

4.บริการจดเลิกกิจการ (ค่าธรรมเนียม + อากร ตามจริง) ฟรี…ลงประกาศ 3 ครั้ง

5.บริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ แก้ไขการเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ จดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดุทน ค่าบริการ (รวมค่าประกาศหนังสือพิมพ์ และค่าธรรมเนียม)

6.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรมสรรพากร)

7.ขึ้นทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตน

รายการ

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม

 

 

จดทะเบียนบริษัท

10,000

ตามจริง

 

 

จดทะเบียน หจก.

10,000

ตามจริง

 

 

จดทะบียนพานิชย์ ร้านค้า

3,000

ตามจริง

 

 

จดเลิกกิจการ เฉพาะงบเปล่า ไม่รวมค่าสอบบัญชี

จดเลิกกิจการ เฉพาะมีงบรายการค้า ไม่รวมค่าสอบบัญชี

บริการเลิกกิจการ หากมีจดแจ้งยกเลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วไม่สามารถจดเสร็จชำระบัญชีได้ภายใน 1 ปี จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก ปีละ 10,000 บาท

30,000

30,000

 

 

ตามจริง

ตามจริง

 

 

 

 

จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฯ

5,000

ตามจริง

 

 

จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ

3,000

ตามจริง

 

 

ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ประกันตน

2,000

ตามจริง