บริการด้านการจดทะเบียน

1.บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (ค่าธรรมเนียม + อากร ตามจริง) ฟรี…บริการขอเลขประจำผู้เสียภาษีอากร และ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง

2.บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  (ค่าธรรมเนียม + อากร ตามจริง) ฟรี…บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

3.บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ  (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

4.บริการจดเลิกกิจการ  (ค่าธรรมเนียม + อากร ตามจริง) ฟรี…ลงประกาศ 3 ครั้ง

5.บริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ แก้ไขกรรมการเข้าออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ จดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดุทน ค่าบริการ (รวมค่าประกาศหนังสือพิมพ์ และค่าธรรมเนียม)

6.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรมสรรพากร)

7.ขึ้นทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตน

รายการ

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม

 

 

จดทะเบียนบริษัท

6,000

ตามจริง

 

 

จดทะเบียน หจก.

3,500

ตามจริง

 

 

จดทะบียนพานิชย์ ร้านค้า

1,500

ตามจริง

 

 

จดเลิกกิจการ

10,000

ตามจริง

 

 

จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฯ

4,000

ตามจริง

 

 

จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ

1,500

ตามจริง

 

 

ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ประกันตน

1,500

ตามจริง