เรื่องภาษี

บริการด้านการบัญชี ภาษี และประกันสังคมบริการยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม บริการยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี บริการปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลองและงบการเงิน จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม บริการยื่นประกันสังคม รับทำประกันสังคม จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม ขั้นตอนการทำงานนัดให้ลูกค้าส่งเอกสาร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ เอกสารช่วงวันที่ 1 -15 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้น ๆ เอกสารช่วงวันที่ 16 – 31 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป หมายเหตุ: แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แบบ ภ.พ.30 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แบบ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี แบบ ภ.ง.ด.50 – งบการเงิน ต้องยื่นสรรพากร – กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ จะเรียกจัดเก็บเงินค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสารหลังยื่นแบบต่อกรมสรรพากรแล้ว เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้กับสำนักงาน รายงานภาษีซื้อ และเอกสารประกอบรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายและเอกสารประกอบรายงานภาษีขาย เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip) เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อื่น ๆ Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น ๆ) เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53 แบบ ภ.พ.30 เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2) แบบ สปส.1-06 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว) แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน) แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)** แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน) แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน) แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน) *กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ทำได้ 2 กรณี คือเมื่อเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการใหม่เมื่อสิ้นปี*